Stabilizacja gruntu

Jest to proces polegający na uzyskaniu przy optymalnej wilgotności jednorodnej mieszanki związanej hydraulicznie składającej się kruszywa, bądź gruntu rodzimego oraz odpowiednio dobranego spoiwa hydraulicznego. Właściwy dobór spoiwa pozwala uzyskać żądane parametry wytrzymałościowe (1,5 - 5 MPa) i projektowaną nośność podbudowy pomocniczej, zasadniczej bądź ulepszonego podłoża. Uzyskana w procesie stabilizacji gruntu scalona warstwa konstrukcyjna jest wodo i mrozoodporna, a co ważne - nie podlega odkształceniom (koleinowaniu).

STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA NA MIEJSCU (IN SITU)

Jest to proces technologiczny polegający na dozowaniu odpowiednio dobranego spoiwa, według przygotowanej receptury laboratoryjnej, na uprzednio zniwelowanym do wymaganych rzędnych podłożu. Kolejnym etapem jest przejazd recyklera, którego bęben miesza rozłożone spoiwo wraz z podłożem na zadaną głębokość (zwykle 15 - 45 cm). Po przemieszaniu gruntu ze spoiwem uzyskujemy mieszankę, która w następnej fazie prac podlega wałowaniu (zagęszczaniu) i profilowaniu pod zadane cechy geometryczne. Ostatnim etapem prac jest pielęgnacja ustabilizowanej warstwy, poprzez polewanie wodą.

ZALETY

 • duża wydajność i krótki czas realizacji,
 • korzystny efekt ekonomiczny,
 • walory ekologiczne,
 • wysoka jakość i wieloletnia trwałość produktu.

ZASTOSOWANIE

 • wzmacnianie i ulepszanie podłoży drogowych,
 • budowa dróg leśnych i dojazdowych,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • wzmacnianie podtorzy kolejowych,
 • budowa nasypów i wałów powodziowych,
 • wzmacnianie i ulepszanie gruntu pod płyty lotniska, posadzki hal, parkingi.

OSUSZANIE GRUNTU

Proces ten polega na wprowadzeniu do wilgotnego podłoża, wapna palonego (CaO), które silnie reaguje ze znajdującą się w nim wodą. W procesie tym, zwanym hydratacją, wydzielają się duże ilości ciepła, co dodatkowo wpływa na proces osuszania gruntów. Przyjmuje się, że każdy procent wapna dodany do podłoża, powoduje spadek jego wilgotności o min. 1 ÷ 5%. Wapno wysoko reaktywne, zmniejszając ilość wody zaabsorbowaną przez cząstki podłoża, sprawia, iż staje się ono mniej plastyczne.
Oprócz wapna można stosować również dostępne na rynku mieszanki popiołowo-wapienno-cementowe, których wodożądność przekracza 50%. Technologia wykonania robót jest identyczna jak w przypadku stabilizacji podłoża. Problemem może być jedynie wjazd ciężkim sprzętem oraz dozowanie spoiwa do całkowicie pozbawionego nośności i bardzo plastycznego gruntu.

ZALETY OSUSZANIA GRUNTU SPOIWAMI:

 • natychmiastowy efekt,
 • niskie koszty,
 • walory ekologiczne,
 • wzrost wytrzymałości gruntu w dłuższym okresie.

Oferta

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu:

 • Stabilizacja gruntu
 • Usługi rolnicze
 • Roboty ziemne
 • Roboty drogowe
 • Wyburzenia metodą tradycyjną
 • Makroniwelacja
 • Wynajem sprzętu budowlanego
 • Usługi transportowe
 • Obróbka metalu
 • Piaskowanie

Zapraszamy do wsółpracy!